วันที่ 9 มีนาคม 2566 เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
 
 
วันที่ 09 มีนาคม 2566 เวลา 23:12:29 น.