วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


 
 
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:39:53 น.