วันที 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางวิลัยวรรณ​เทพ​อุด​เข้าร่วมประชุม​การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา​"หมู่บ้านรักษาศีล๕ขยายผลสู่​หมู่บ้านศีลธรรม" กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้นำครอบครัว/บุคคลต้นแบบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานในพิธี​ณ​


 
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:30:26 น.