สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษารอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษารอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วันที่ 04 สิงหาคม 2566 เวลา 14:24:43 น.