Home

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 56 ค่ายลูกเสือวิสามัญ
27 ส.ค. 55 เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลวังใต้
3 เ.ม.ย. 55 งานวันวิชาการ+รักการอ่าน
30 มี.ค. 55 ประชุมคนพิการฯต.ร่องเคาะ
4 ม.ค. 56 งานสวัสดีปีใหม่ นักศึกษาคนพิการตำบลร่องเคาะ
4 มี.ค. 56 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5 ธ.ค. 55 วันเฉลิมพระชนมพรรษฯ อบต.ร่องเคาะ
5 ธ.ค. 55 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
6-7 ก.ย. 55 มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 (ภูเก็ต)
8 ก.พ. 56 กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3
โครงการพัฒนาศรช.คนพิการอ.วังเหนือ