Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุรันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหาลือเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอสบปราบ ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำปาง ณ วัดหลวงสบปราบ 
ประชาสัมพันธ์การรับมือกับหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบทุกท่าน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ เวลา 08.00 น. - 12.00 น. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เว๊ปทันสมัยดีมาก  
ขอชื่นชม  
วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการผู้อำนวยการ กศน อำเภอสบปราบและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง กศน.อำเภอสบปราบ  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯและ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าสอบ จำนวน 8 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 3 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ
  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน ณ โรงแรมธรีธารา จังหวัดลำปาง
  

อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261   E – mail : Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com