วันที่ 29 มีนาคม 2566 admin อำเภอ จัดประชุมชี้แจงวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการงเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายวรพจน์  ไชยพรม ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายพงศกร  ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบadmin อำเภอ จัดประชุมชี้แจงวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการงเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อกำกับติดตามการจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560 ให้ครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 15:51:45 น.