วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อ.สบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.สบปราบโดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน

 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อ.สบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.สบปราบโดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน 
 
วันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 20:38:41 น.