วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารุนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับชมผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารุนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รับชมผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 
 
วันที่ 02 มิถุนายน 2566 เวลา 14:20:31 น.