ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ณ ห้องประชุม อบต.แม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ
  วันที่  17/12/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ณ ห้องประชุม อบต.แม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com