ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน. ตำบลสมัยได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวธราพัชร์ พชรพลพงศ์ ณ บ้านเด่นนภา ม.13 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 คน
  วันที่  22/02/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน. ตำบลสมัยได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวธราพัชร์ พชรพลพงศ์ ณ บ้านเด่นนภา ม.13 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 คน

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com