ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยมีครูผู้ดูแลและนักศึกษา จำนวน 40 คน ณ จังหวัดน่าน
  วันที่  22/02/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยมีครูผู้ดูแลและนักศึกษา จำนวน 40 คน ณ จังหวัดน่าน

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com