ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สายคล้องหน้ากากอนามัย) ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต(ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ) เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันป้องกันการลืมแมสก์ เมื่อออกจากบ้านหรือเคหสถาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน # อยู่บ้าน🏠 หยุดเชื้อ 🖐 เพื่อชาติ ❤️
  วันที่  19/07/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สายคล้องหน้ากากอนามัย) ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต(ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ) เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันป้องกันการลืมแมสก์ เมื่อออกจากบ้านหรือเคหสถาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน # อยู่บ้าน🏠 หยุดเชื้อ 🖐 เพื่อชาติ ❤️

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com