ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอสบปราบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขยายเครื่อข่ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้้ง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทน กศน.อ. 1 คน / ครู กศน.ตำบล 4 คน / ตัวแทนหมู่บ้านไม่ขายเสียง 7 คน / พนง.กกต.จ.ลำปาง 5 คน รวม 17 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  23/07/2564
 
รายละเอียด
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอสบปราบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขยายเครื่อข่ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้้ง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทน กศน.อ. 1 คน / ครู กศน.ตำบล 4 คน / ตัวแทนหมู่บ้านไม่ขายเสียง 7 คน / พนง.กกต.จ.ลำปาง 5 คน รวม 17 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com