ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่ง โดยมีกำนัน ตำบลนายาง สารวัตรฯ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนายาง นายก อบต.นายาง ครูกศน. ผอ.รพ.สต.นายาง เกษตรอำเภอ และสิ่งแวดล้อมภาค1,2,3 โดยนายวิศิษฎ์ ภู่สุวรรณ นายอำเภอสบปราบเป็นประธาน ณ.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง
  วันที่  16/09/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่ง โดยมีกำนัน ตำบลนายาง สารวัตรฯ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนายาง นายก อบต.นายาง ครูกศน. ผอ.รพ.สต.นายาง เกษตรอำเภอ และสิ่งแวดล้อมภาค1,2,3 โดยนายวิศิษฎ์ ภู่สุวรรณ นายอำเภอสบปราบเป็นประธาน ณ.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com