ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และ4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ได้รับการนิเทศสนามสอบโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ
  วันที่  19/09/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และ4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ได้รับการนิเทศสนามสอบโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com