ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน ณ โรงแรมธรีธารา จังหวัดลำปาง

  วันที่  22/09/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน ณ โรงแรมธรีธารา จังหวัดลำปาง

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com