ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการผู้อำนวยการ กศน อำเภอสบปราบและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  วันที่  28/09/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการผู้อำนวยการ กศน อำเภอสบปราบและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com