ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุริยันต์ ปอนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ/ กศน.ตำบล
  วันที่  18/11/2565
 
รายละเอียด
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุริยันต์ ปอนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ/ กศน.ตำบล

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com