ID
PWD
 
 


 
  กำหนดการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 /2560
  วันที่  3/01/2561
 
รายละเอียด
    นักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกคน ขอให้มาทำการสอบระดับชาติ N-NET ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และขอให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการสอบมาให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ2B กบเหลาดินสอ บัตร นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน และขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

97 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com