ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน กันยายนเพื่อวางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน กันยายนเพื่อวางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    15/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6 และ 9 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่ายและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัค กศน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
    วันที่ 6 และ 9 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่ายและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัค กศน. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom      
    13/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00น -12.00น. นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง นางพัชรินทร์ สอนดี ครูกศน.ตำบลสมัย และนางสาวเมทนี วงค์วัง ครูกศน.ตำบลสบปราบ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการติดตามนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้รับทุนจาก สมัชชาการศึกษานครลำปาง จำนวน 17คน โดยได้ยกตัวอย่างการนำเสนอผลการติดตามของ นายเมธี ติ๊บปาบ นักศึกษาตำบลนายาง ผ่านระบบZoom ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอสบปราบ
    วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00น -12.00น. นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง นางพัชรินทร์ สอนดี ครูกศน.ตำบลสมัย และนางสาวเมทนี วงค์วัง ครูกศน.ตำบลสบปราบ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการติดตามนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้รับทุนจาก สมัชชาการศึกษานครลำปาง จำนวน 17คน โดยได้ยกตัวอย่างการนำเสนอผลการติดตามของ นายเมธี ติ๊บปาบ นักศึกษาตำบลนายาง ผ่านระบบZoom ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอสบปราบ     
    9/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 กันยายน 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564 ผ่าน Facebook live สำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 8 กันยายน 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564 ผ่าน Facebook live สำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    8/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 6-7 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ หอประชุมกศน.อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีนางสาวกีรติกานต์ ขัตติวงศ์ เป็นวิทยากร
    วันที่ 6-7 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ หอประชุมกศน.อำเภอ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีนางสาวกีรติกานต์ ขัตติวงศ์ เป็นวิทยากร     
    7/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโคกหนองนาโมเดล ณ กศน.อำเภอสบปราบ ให้กับประชาชนในอำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมี นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
    วันที่ 4 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโคกหนองนาโมเดล ณ กศน.อำเภอสบปราบ ให้กับประชาชนในอำเภอสบปราบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมี นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้     
    6/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนายาง บ้านไร่หมู่ 8 ต.นายาง อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน
    วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนายาง บ้านไร่หมู่ 8 ต.นายาง อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน     
    6/09/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ น.ส.เมทนี วงค์วัง ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการทักษะชีวิตการทำยาหม่องสมุนไพร ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านสบปราบใต้หมู่ 14 ต.สบปราบ อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน
    วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ น.ส.เมทนี วงค์วัง ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการทักษะชีวิตการทำยาหม่องสมุนไพร ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านสบปราบใต้หมู่ 14 ต.สบปราบ อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมจำนวน 7 คน     
    30/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ ณ กศน.ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านและเรียนรู้ขั้นตอนการทำ ผ่านแผ่นพับใบความรู้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน
    วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ ณ กศน.ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านและเรียนรู้ขั้นตอนการทำ ผ่านแผ่นพับใบความรู้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน     
    30/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย นำ "รถอ่านฉัน" ออกให้บริการแก่นักศึกษา กศน.ตำบลสบปราบ ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (N - net) เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายช่วงพักรับประทานอาหาร และได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ มีผู้มาใช้บริการจำนวน 20 คน
    วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย นำ "รถอ่านฉัน" ออกให้บริการแก่นักศึกษา กศน.ตำบลสบปราบ ที่มาร่วมกิจกรรมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (N - net) เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายช่วงพักรับประทานอาหาร และได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ มีผู้มาใช้บริการจำนวน 20 คน     
    30/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(N-NET) ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน เพื่อให้ผู้เรียนมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นโดย ได้แยกออกเป็น 4 ตำบล ๆละ 20 คนการติวในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้จาก ภายนอก
    วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(N-NET) ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน เพื่อให้ผู้เรียนมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นโดย ได้แยกออกเป็น 4 ตำบล ๆละ 20 คนการติวในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้จาก ภายนอก     
    30/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลสมัย ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ ให้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลสมัย จังหวัดลำปาง โดยมีนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสามานิเทศการอบรม โดยมี นายคัมภีร์ คำภิโล เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน
    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลสมัย ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ ให้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลสมัย จังหวัดลำปาง โดยมีนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสามานิเทศการอบรม โดยมี นายคัมภีร์ คำภิโล เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน     
    30/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ ณ กศน.ตำบลนายาง หมู่ 3 ต.นายาง อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านและเรียนรู้ขั้นตอนการทำ ผ่านแผ่นพับใบความรู้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน
    วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ ณ กศน.ตำบลนายาง หมู่ 3 ต.นายาง อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านและเรียนรู้ขั้นตอนการทำ ผ่านแผ่นพับใบความรู้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน     
    27/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ น.ส.เมทนี วงค์วัง ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ต.สบปราบ อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาขั้นตอนการทำ ผ่านแผ่นพับใบความรู้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน
    วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ น.ส.เมทนี วงค์วัง ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ต.สบปราบ อ.สบปราบจ.ลำปาง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาขั้นตอนการทำ ผ่านแผ่นพับใบความรู้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน     
    26/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศนอำเภอสบปราบ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย นำ"รถอ่านฉัน" ออกให้บริการแก่นักศึกษา กศน.ตำบลสบปราบ ที่มาร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด ในช่วงพักรับประทานอาหาร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากยิ่งขึึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

    วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศนอำเภอสบปราบ มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย นำ"รถอ่านฉัน" ออกให้บริการแก่นักศึกษา กศน.ตำบลสบปราบ ที่มาร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด ในช่วงพักรับประทานอาหาร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากยิ่งขึึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  
  
    26/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4997 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com