ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน 2/61 ณ ห้องประชุมหนองก๊อง กศน.อำเภอสบปราบ
    ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน 2/61 ณ ห้องประชุมหนองก๊อง กศน.อำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีนางจันทนี อินนันชัย ผอ กศน.อำเภอสบปราบ เป็นประธาน และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระดับ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาจิตใจ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มีความรู้ในหลักวิถีพุทธ เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอันจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูลธรรม ตลอดจนสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมทางศาสนาและได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 53 คน และผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเป็นอย่างดีในกิจกรรมครั้งนี้     
    20/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
นายณัฐพงษ์ อังคะนาวิน ครู กศน.สบปราบและนางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง ได้รับมอบหมายจากนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.สบปราบ ร่วมกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสบปราบ ณ ป่าชุมชนหลังอ่างเก็บน้ำแม่ปู บ้านแก่น ม.7 ต.นายาง อ.สบปราบ ในวันที่ 15 ก.พ.62 โดยนายอำเภอสบปราบเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคเอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมจัดทำฝาย แนวกันไฟและบวชป่า
    นายณัฐพงษ์ อังคะนาวิน ครู กศน.สบปราบและนางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง ได้รับมอบหมายจากนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.สบปราบ ร่วมกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสบปราบ ณ ป่าชุมชนหลังอ่างเก็บน้ำแม่ปู บ้านแก่น ม.7 ต.นายาง อ.สบปราบ ในวันที่ 15 ก.พ.62 โดยนายอำเภอสบปราบเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคเอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมจัดทำฝาย แนวกันไฟและบวชป่า     
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมาบให้คณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านแล้วทำ...นำไปใช้) การทำฟักทองการบูรหอม ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางจันทนี อินนันชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมาบให้คณะครู กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านแล้วทำ...นำไปใช้) การทำฟักทองการบูรหอม ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน     
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำรถอ่านฉัน ออกให้บริการประชาชน งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ นำรถอ่านฉัน ออกให้บริการประชาชน งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการสอนเสริม 2/61 ณ กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการสอนเสริม 2/61 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 62 คน ณ กศน.อำเภอสบปราบ เพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพื่อได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่อยอดจากการเรียนปรับพื้นฐาน และในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบปลายภาคและเพื่อให้เข้ากับสังคมอาเซียนในอนาคต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะวิชาหลักให้เพียงพอที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี      
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอสบปราบ...ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่ิอนที่..โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างรายได้...และกิจกรรมการทำฟักทองการบูรหอม...ณ วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ
    กศน.อำเภอสบปราบ...ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่ิอนที่..โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างรายได้...และกิจกรรมการทำฟักทองการบูรหอม...ณ วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ..มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม. 83 คน     
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเข้าเยี่ยมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ
    ขอขอบพระท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางที่มาเยี่ยมพวกเรา กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมทั้งให้ข้อคิด แนวทางการปฎิบัติตน ปฎิบัติงาน เทคนิคความรู้ ประสบการณ์ทำงาน เพื่อการพัฒนางาน กศน.ต่อไป     
    14/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยนางจันทนี อินนันชัย ผอ. กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อวางแผน ชี้เเจงการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    13/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ ไปเยี่ยมเยือนกิจกรรมโฮงเฮียรผู้สูงอายุ ตำบลแม่กัวะ การส่งเสริมสุขภาวะอนามัยด้านอาหาร 10 โดยมีนายมงคล แก่นใจ ผอ. รพสต.ปงกา เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน ณ โฮงเฮียรผู้สูงอายุ ตำบลแม่กัวะ
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ ไปเยี่ยมเยือนกิจกรรมโฮงเฮียรผู้สูงอายุ ตำบลแม่กัวะ การส่งเสริมสุขภาวะอนามัยด้านอาหาร 10 โดยมีนายมงคล แก่นใจ ผอ. รพสต.ปงกา เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน ณ โฮงเฮียรผู้สูงอายุ ตำบลแม่กัวะ     
    11/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ นางจันทนี อินนันชัย ด้วยความยินดี     
    11/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ครู กศน.อำเภอสบปราบร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ครู กศน.อำเภอสบปราบร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    7/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
28 มกราคม 2562 กศน.กศน.อำเภอสบปราบจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีบงใหม่
    28 มกราคม 2562 กศน.กศน.อำเภอสบปราบจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีบงใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
  
  
    7/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
23 มกราคม 2562 นักเรียน กศน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาอาคารสถานศึกษา
    23 มกราคม 2562 นักเรียน กศน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาอาคารสถานศึกษา     
    7/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 คณะครู กศน.เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำครูวิทยากร ข ณ ห้องประชุมร่วมไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
    วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 คณะครู กศน.เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำครูวิทยากร ข ประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑๓ คน และวิทยากรแกนนำครู ค ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน รวมจำนวน ๑๑๓ คน ณ ห้องประชุมร่วมไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    24/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 17-20 มกราคม 2562 ครู กศน.ตำบลนายาง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการผูกผ้าและการจีบผ้า ณ วัดนาไม้แดง
    วันที่ 17-20 มกราคม 2562 ครู กศน.ตำบลนายาง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการผูกผ้าและการจีบผ้า ณ วัดนาไม้แดง สอนการตกแต่งผ้าริ้วและจัดแต่งโต๊ะให้ชาวบ้าน บ้านนาไม้แดง เพื่อเวลามีกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน     
    24/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1894 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com