ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการผู้อำนวยการ กศน อำเภอสบปราบและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการผู้อำนวยการ กศน อำเภอสบปราบและนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหาร การจัดการเรียน การสอน การประเมินผลการเรียน และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  
  
    28/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 28 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง กศน.อำเภอสบปราบ     
    28/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

    วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
  
  
    26/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯและ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าสอบ จำนวน 8 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ

    วันที่ 22 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯและ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าสอบ จำนวน 8 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ
  
  
    22/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 3 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ

    วันที่ 21 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 3 คน ณ ห้อง E-Exam กศน.อำเภอสบปราบ
  
  
    22/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน ณ โรงแรมธรีธารา จังหวัดลำปาง

    วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จำนวน 49 คน ณ โรงแรมธรีธารา จังหวัดลำปาง
  
  
    22/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และ4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ได้รับการนิเทศสนามสอบโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และ4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง ได้รับการนิเทศสนามสอบโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ     
    19/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศ สนามสอบ จำนวน 4 ตำบล ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศ สนามสอบ จำนวน 4 ตำบล ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    19/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่ง โดยมีกำนัน ตำบลนายาง สารวัตรฯ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนายาง นายก อบต.นายาง ครูกศน. ผอ.รพ.สต.นายาง เกษตรอำเภอ และสิ่งแวดล้อมภาค1,2,3 โดยนายวิศิษฎ์ ภู่สุวรรณ นายอำเภอสบปราบเป็นประธาน ณ.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง
    วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่ง โดยมีกำนัน ตำบลนายาง สารวัตรฯ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนายาง นายก อบต.นายาง ครูกศน. ผอ.รพ.สต.นายาง เกษตรอำเภอ และสิ่งแวดล้อมภาค1,2,3 โดยนายวิศิษฎ์ ภู่สุวรรณ นายอำเภอสบปราบเป็นประธาน ณ.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง     
    16/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนางสาวไพริน อุ่นปัญญา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อการบริหารการจัดการบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

    วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย และนางสาวไพริน อุ่นปัญญา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อการบริหารการจัดการบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ณ กศน.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
  
  
    15/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมทรีธารา จังหวัดลำปาง
    วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมทรีธารา จังหวัดลำปาง     
    14/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 8 กันยายน 2565 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565 โดยมีนายนเรศ เตชะสืบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย มอบใบประกาศนียบัตรดีเด่นด้านต่างๆและเผยแพร่งานวิชาการงานการศึกษาต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการด้านอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะถั่วงอกคอนโด การพับใบเตยหอม การทำแซนวิซ การทำพวงกุญแจจากผ้าฯ และมีการเผยแพร่โครงงานของนักศึกษาทั้ง 4 ตำบล ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 8 กันยายน 2565 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ จัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565 โดยมีนายนเรศ เตชะสืบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย มอบใบประกาศนียบัตรดีเด่นด้านต่างๆและเผยแพร่งานวิชาการงานการศึกษาต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการด้านอาชีพระยะสั้น เช่น การเพาะถั่วงอกคอนโด การพับใบเตยหอม การทำแซนวิซ การทำพวงกุญแจจากผ้าฯ และมีการเผยแพร่โครงงานของนักศึกษาทั้ง 4 ตำบล ณ หอประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    9/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.-11.00น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลนายาง จัดประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลนายาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ขอศส.ปชต.ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG โดยมีบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการจะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต.เพื่อส่งเสริมความรู้เผยแพร่และติดตามภาระกิจ การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการดำเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาร่วมให้กำลังใจ ณ กศน.ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

    วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.-11.00น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลนายาง จัดประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลนายาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ขอศส.ปชต.ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG โดยมีบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการจะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต.เพื่อส่งเสริมความรู้เผยแพร่และติดตามภาระกิจ การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการดำเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาร่วมให้กำลังใจ ณ กศน.ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
  
    5/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.-11.00น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสมัย จัดประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลสมัย เพื่อทบทวนบทบหน้าที่ และติดตามภาระกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการดำเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาร่วมให้กำลังใจ ณ กศน.ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.-11.00น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสมัย จัดประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลสมัย เพื่อทบทวนบทบหน้าที่ และติดตามภาระกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและการดำเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาร่วมให้กำลังใจ ณ กศน.ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     
    5/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.-11.00น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลสบปราบ เพื่อทบทวนบทบหน้าที่ และติดตามภาระกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนไพบและการดำเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาร่วมให้กำลังใจ ณ กศน.ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00น.-11.00น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดประชุมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต. ประจำตำบลสบปราบ เพื่อทบทวนบทบหน้าที่ และติดตามภาระกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนไพบและการดำเนินงานของ ศส.ปชต. โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาร่วมให้กำลังใจ ณ กศน.ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     
    5/09/2565
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6197 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com