ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ (DMIS) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) สำหรับผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลระดับอำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ ๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาสาสมัคร กศน. /ครู กศน.ตำบล /ครู ศรช./ครูผู้สอนพิการ และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอเถิน กศน.สบปราบ และ กศน.อำเภอวังเหนือ จำนวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ (DMIS) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) สำหรับผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลระดับอำเภอ ระดับตำบล และรายบุคคล รุ่นที่ ๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาสาสมัคร กศน. /ครู กศน.ตำบล /ครู ศรช./ครูผู้สอนพิการ และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอเถิน กศน.สบปราบ และ กศน.อำเภอวังเหนือ จำนวน ๖๗ คน ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    5/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาในการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ รับการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลตามนโยบายเฉพาะด้านของกระทรวงศึกษาธิการ(Agenda Based)นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ(RE-Skill)พัฒนาทักษา(UP-Skill)และการเรียนรูทักษะใหม่(New-Skill)การตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5ในสถานศึกษา การตรวจราชการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และการตรวจติดตามการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมีนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กศน.จังหวัดลำปาง รายงานต่อนางจินดา สุวรรณชัย ผอ.กลุ่มพัฒนาศึกษา ศธจ.ลำปาง และนางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ศธจ.ลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 1 มีนาคม 2564 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาในการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ รับการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลตามนโยบายเฉพาะด้านของกระทรวงศึกษาธิการ(Agenda Based)นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ(RE-Skill)พัฒนาทักษา(UP-Skill)และการเรียนรูทักษะใหม่(New-Skill)การตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5ในสถานศึกษา การตรวจราชการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และการตรวจติดตามการประเมินผลการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมีนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กศน.จังหวัดลำปาง รายงานต่อนางจินดา สุวรรณชัย ผอ.กลุ่มพัฒนาศึกษา ศธจ.ลำปาง และนางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ศธจ.ลำปาง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    2/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมาย ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ณ ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ มอบหมาย ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ณ ศาลาวัดบ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     
    2/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564 กศน. ตำบลแม่กัวะ ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพระสั้นการทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่กัวะพัฒนา ม.7 ตำบลแม่กัวะ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 9 คน โดยนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสามัคร นิเทศการจัดกิจกรรม
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564 กศน. ตำบลแม่กัวะ ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพระสั้นการทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่กัวะพัฒนา ม.7 ตำบลแม่กัวะ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 9 คน โดยนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสามัคร นิเทศการจัดกิจกรรม     
    2/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ครูกศน.ตำบลนายางเข้าร่วมผู้นำชุมชนและเครือข่าย โครงการวิจัยการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม 25 คน
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ครูกศน.ตำบลนายางเข้าร่วมผู้นำชุมชนและเครือข่าย โครงการวิจัยการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม 25 คน     
    2/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ทดสอบการอ่าน - เขียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ทดสอบการอ่าน - เขียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ     
    2/03/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมพบกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย โดยให้ผู้เรียน ฝึกอ่าน เขียน บวกเลข และลบเลขและให้รางวัลกับ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้เรียน ณ วัดบ้านสมัย
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมพบกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย โดยให้ผู้เรียน ฝึกอ่าน เขียน บวกเลข และลบเลขและให้รางวัลกับ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้เรียน ณ วัดบ้านสมัย     
    25/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ทดสอบการอ่าน - เขียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้น ณ กศน. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน. ตำบลแม่กัวะ ทดสอบการอ่าน - เขียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้น ณ กศน. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ     
    25/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2564นางพัชรินทร์ สอนดี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการถักรองเท้าจากเชือกร่ม จำนวน 15 ชั่วโมงโดยมีนายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ และ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาออกมานิเทศติดตาม ณ บ้านจัวใต้ ม.6 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 คน โดยนางผ่องพรรณ หน่อแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้
    วันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2564นางพัชรินทร์ สอนดี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการถักรองเท้าจากเชือกร่ม จำนวน 15 ชั่วโมงโดยมีนายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ และ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาออกมานิเทศติดตาม ณ บ้านจัวใต้ ม.6 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 คน โดยนางผ่องพรรณ หน่อแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้     
    25/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วันบ้านหล่าย ม.1 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วันบ้านหล่าย ม.1 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง     
    23/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยมีครูผู้ดูแลและนักศึกษา จำนวน 40 คน ณ จังหวัดน่าน
    วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยมีครูผู้ดูแลและนักศึกษา จำนวน 40 คน ณ จังหวัดน่าน     
    22/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน. ตำบลสมัยได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวธราพัชร์ พชรพลพงศ์ ณ บ้านเด่นนภา ม.13 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 คน
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน. ตำบลสมัยได้รับมอบหมายจาก นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง วิทยากรให้ความรู้ นางสาวธราพัชร์ พชรพลพงศ์ ณ บ้านเด่นนภา ม.13 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 คน     
    22/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน น้องน้อย...คอยนิทาน มีกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมระบายสีหมวกอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 26 คน และ ระดับชั้น 3/2 จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ รวมจำนวนทั้งหมด 50 คน
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ได้มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน น้องน้อย...คอยนิทาน มีกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมระบายสีหมวกอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 26 คน และ ระดับชั้น 3/2 จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ รวมจำนวนทั้งหมด 50 คน     
    22/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบ     
    18/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคลของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคลของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    18/02/2564
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4194 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5429-6261
E – mail Gosonorsobprab@hotmail.com Website www.nfesopprap.com