New Document
New Document


   
 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [1 มีนาคม 2566]
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [12 มกราคม 2566]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


วันที่ 29 มีนาคม 2566 admin อำเภอ จัดประชุมชี้แจงวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการงเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560วันที่ 29 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมขี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2565 [10 มกราคม 2566]

แสดงทั้งหมด >>  


New Document

 

New Document