New Document
New Document


   
 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง [27 กุมภาพันธ์ 2567]
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถม ม.ต้น(ม.3) ม.ปลาย(ม.6) [24 ตุลาคม 2566]
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ประชาสัมพันธ์ ไทยมีงานทำเพื่อโอกาสได้ทำงาน [9 สิงหาคม 2566]
 
สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษารอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม [4 สิงหาคม 2566]
 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสนามสอบ 5 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2 (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ และโรงเรียนชุมชนตำบลนายาง [4 สิงหาคม 2566]
 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [1 มีนาคม 2566]
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [12 มกราคม 2566]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลสมัย จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระยะสั้นไม่เกิน30 ชั่วโมง หลักสูตรการร้อยมาลัยและงานใบตอง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 10 คนโดยมีนางรวงทอง อินตา วิทยากรให้ความรู้ ณ บ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ที่ 12 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลสมัย ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบมอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียน ทั้ง4 ตำบล โดยมี นายวรพจน์ ไชยพรม และนายเด่น. กาดีวงศ์ นิเทศตรวจเยี่ยม ณ ศกร.ตำบลสบปราบ ศกร.ตำบลนายาง ศกร.ตำบลสมัย และ ศกร.ตำบลแม่กัวะ


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566 [4 เมษายน 2566]
รายงานการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [4 เมษายน 2566]
รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2566 [4 เมษายน 2566]

แสดงทั้งหมด >>  


New Document

 

New Document