New Document
New Document


   
 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบ รับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ)ตามภารกิจงานามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ข้อ และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน 6 ข้อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล พร้อมทั้งติดความคืบหน้าในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ (LIMS) นิเทศโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง และมีนายอุดม เอี่ยมฤทธิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ระบบ LIMS ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนายาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสบปราบ โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โคกหนองนาบ้านนาปราบ หมู่ 3 ตำบลนายางวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่กลุ่มเครือข่ายพลเมือง ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สกร.ระดับอำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านนาปราบ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนายาง เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนายาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สกร.ระดับอำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 พฤษภาคม โดยมีพิธีทางศาสนา ทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมนำเสนอนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ Best Practiceของครู ศกร.ตำบล 4 ตำบล รวมถึงการนำรถอ่านฉันให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน โดยมี ทค.ดร.หมอบุญเติม ปิงวงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม สกร.ระดับอำเภอสบปราบวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พรเ้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมการกำหนด วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โครงการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ และให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ของทุกปี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบ จังหงัดลำปางวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พรเ้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมุมประจำเดือนผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ จัดโครงการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล กิจกรรมขยายผลรณรงค์ให้ความรู้ เสริมสร้างประชาธิปไตยตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ประธานพิธีเปิด นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ วิทยากร นายสมจินต์ ชุ่มอินจักร กำนันตำบลนายาง และนาย สงวน คำวัน กำนันตำบลแม่กัวะ ทั้งนี้ มี กกต.จังหวัดลำปาง นำโดย นางขวัญเรียม กฤตธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางและคณะ ร่วมให้กำลังใจผู้อบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) และการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ณ หอ ประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสบปราบวันที่ 30 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟกับผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศาลา SML บ้านปงกาพัฒนา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 29 มษายน 2567 สกร.อำเภอสบปราบนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครู นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ วิหาร วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 29 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบและบุคลากร มอบหมายให้ น.ส.สุกัญญา สุวรรณวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดสอนหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางวันที่ 29 เมษายน 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลการ และคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องโครงสร้างการดำเนินงาน สกร. และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 - 2 และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 29 เมษายน 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบแ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1-2) พร้อมให้คำปรึกษา คำชี้แนะแนวทางการทำงาน ให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางสาวเสาวนีย์ จินดา ครู สกร.อำเภอเสริมงาม และนายวรพจน์ ไชยรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เป็นคณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 26 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการ หลักสูตรการดูสุขภาวะช่วงฤดูร้อน โดยมีนายมงคล แก่นใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านจัวเหนือ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 25 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1-2) ของ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำชี้แนะแนวทางการทำงาน ให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเถิน จังหวัดลำปางวันที่ 23 - 24 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผ่านทาง Facebook live ในรูปแบบออนไลน์จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ๊ณ สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 18 เมษายน 2567นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครู ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย จากนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง และนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเกาะคา โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร สกร.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมรดน้ำขอพร ณ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปางวันที่ 18 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครู เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนวาระการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เข้าชี้แจงแนวทางและรายละเอียดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล และกิจกรรมขยายผลรณรงค์ให้ ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตย ต่อด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขอเข้าชี้แจง "การขับเคลื่อนงานสภาเด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง" และการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด สถานศึกษาที่มีร้อยละผู้เข้าสอบ และสถานศึกษาที่มีร้อยละผู้เข้าสอบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทีมีผลคะแนนสูงสุด 3 ลำดับ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปางวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และคณะครู สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมงาน ประเพณีสรงน้ำพระมหาสงกรานต์ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอสบปราบ ณ ลานตลาดสด วัดหลวงสบปราบวันที่ 5 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมงานพิธี ”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์“ ประจำปี 2567โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ น.ส.เมทนี วงค์วัง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และ น.ส.สุกัญญา สุวรรณวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการ อบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม และการปลูกจิตสํานึกความรักชาติ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรมที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการอบรมฯ ทั้งนี้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระบาท ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 2 เมษายน 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วันรักการอ่าน) โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานการจัดงาน การมอบเกียรติบัตรให้กับบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นตำบลละ 1 แห่ง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลบ้านหนังสือชูมชนทั้ง 30 แห่ง มอญเกียรติบัตรแก่อาสาสมัคร สกร.จำนวน 12 คน การมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าของตลาดสบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและมีกิจกรรมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ ก๋วยเตี๋ยวคลุก น้ำลูกหม่อน กิจกรรมวงล้อราศี ดวงชะตาพยากรณ์ ตำราพรหมชาติ กิจกรรมอ่านแล้วทำ นำไปใช้ ตุงไส้หมู ตุงสาย ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 1 เมษายน 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พรเ้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน เมษายน 2567 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวุะ จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรด้านดิจิทัล(Digital)​สำหรับประชาชน หลักสูตร 12 ชั่วโมง โดยมี นางสาวพันนอม ว่องไว เป็นวิทยากรจัดการอบรม มีผู้เข้าร่วม 30 คน ณ ศกร.ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 27-30 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรอบรมปฎิบัติการการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น(9ใบงาน) โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาลำปางวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รุ่นที่ 1 ณ โรงเเรมเดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบลนายาง จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรด้านดิจิทัล(Digital)​สำหรับประชาชน หลักสูตร 12 ชั่วโมง โดยมี นางวิลัยวรรณ เทพอุด เป็นวิทยากรจัดการอบรม มีผู้เข้าร่วม 30 คน ณ ศกร.ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัคร และนางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอสบปราบวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/PR)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 ณ ห้องประชุม2 สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปางวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลสบปราบจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบอาชีพระยะสั้น การทำไข่เค็มใบเตย ทั้งนี้ได้มีคณะนิเทศเยี่ยมชมและติดตามให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน ณ ศาลารวมใจ หมู่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง ประชุมกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายางเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลนายาง โดยมีนายสมจินต์ ชุ่มอินจักร ประธานกรรมการ ศส.ปชต.เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วม จำนวน 11 คน ณ ศกร.ตำบลนายาง หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลนายาง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต) ตำบลนายาง จำนวน 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนของตำบล การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณ จัดลำดับแผนงานโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุม ณ อบต.นายาง หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลสมัย จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน โรคลมร้อนหรือโรคลมแดด (heat stroke) มีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสมัย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานตำบลตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต) ตำบลสมัย จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนของตำบล การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณ จัดลำดับแผนงานโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี และการรับรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ประชาชนและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน โดยยกระดับจากสำนักงาน กศน. เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (สกร.) มีหน้าที่ จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัด สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สถาบัน สกร.ภาคเหนือ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอสบปราบ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการผลิตสื่อออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ บ้านแม่รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณัฐวุฒิ วากะดวน นักวิชาการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ e-exam ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษา สกร.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 2 คน และนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ เข้าสอบ จำนวน 6 ณ ห้อง e-exam สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนายาง และครูศกร.ตำบลแม่กัวะ เข้าอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) โดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางชลภิชา หาญณรงค์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเสริมงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลแฟลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มองค์ความรู้ เกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรดิจิทัสสำหรับประชาชนทั่วไป และมีทักษะ ทางสัมคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรแกนนำครู ค ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน/ ครู ศกร. ตำบล และครู ศกร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ศกร. ตำบล จำนวน 41 คน ณ ห้องฉัตรทอง โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางวันที่ 7 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และคณะครู ศูนย์การรู้ตำบล 4 ตำบล 1.ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสบปราบ 2.ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสมัย 3.ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ และ 4.ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนายาง ร่วมให้ข้อมูลแบบถามความต้องการเรียนรู้ และเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม Google data studio โดยมีนายอุดม เอี่ยมฤทธิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 7 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปืนเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และคณะครูบุคลากร สกร.อ.สบปราบ ร่วมกิจกรรม "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" โดยดำเนินกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโมบายเคลื่อนที่ จาก สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ไตรมาส 1- 2 ส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ การทำหมี่กรอบทรงเครื่อง ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำพวงกุญแจผ้าลายปัก และแสดงผลงาน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ สกร.อำเภอสบปราบ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 5 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พรเ้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่3/2567 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 5 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และนางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 และเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "Lifelong learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรุ้จังหวัดลำปางวันที่ 4 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ฺ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 4 มีนาคม 2567 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมการป้องกันฝุ่นละอองpm2.5 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คนวันที่ 4 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และนางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ประชุมจัดทำแบบสำรวจความต้องการการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ระบบข้อมูลสารสนเทศ สกร.จังหวัดลำปาง LIMS (Lampan g Information Management System) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ ได้แก่ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ 4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง และได้รับการนิเทศสนามสอบโดยนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปางg
New Document

 

New Document