New Document
New Document


   
 


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์​ปินเครือ​ครูชำนาญการ​ รักษาการในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลนายาง​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุฌาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาไม้แดงหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 สปา.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาม 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารุนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับชมผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อ.สบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.สบปราบโดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานวันนที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟตำบลแม่กัวะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย บุคลากร ศสกร.อำเภอสบปราบ จัดทำกิจกรรม 5ส. บริเวณ ศสกร.อำเภอสบปราบวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษา ศสกร.อำเภอสบปราบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ศสกร.อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ครู ศสกร.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินฯ จากสำนักงาน กศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ คระครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นางสาวสุรพิชญา คำสา (น้องปิงปอง) นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร่วมประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงินภายหลัง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบลสมัย ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคระครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นายวรเมธ เบน ตาวตา นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Facebook Liveวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการมนตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปรา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ณ ตำบลสบปราบ ตำบลสมัย ตำบลแม่กัวะ และตำบลนายางวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการศส.ปชต.อำเภอสบปราบ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนอำเภอสบปราบทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอสบปราบวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.สบปราบ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายาง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใน มีความตระหนักถึงการเลือกตั้ง และร่วมกัน ให้ความรู้ เคาะประตูบ้านและเดินรณรงค์เชิญชวน พี่น้องตำบลนายางทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 27 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวันที่ 26 เมษายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นคณะกรรมประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสริมวันที่ 24 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ จัดประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่1วันที่ 20 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 รายวันที่ 20 เมษายน 2566 ครูกศน.ตำบลนายาง จัดดำเนินงานโครงการบรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งมีทั้งหมด3กิจกรรมกิจกรรมครั้งที่1 จัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายางวันที่ 19 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2566 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสบปราบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566วันที่ 10 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลนายางจัด โครงการส่งเสริมการอ่านและสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(การทำตุงไส้หมู)วันที่ 7 เมษายน 2566 นายบุญชู จันทร์คำ ผู้ตรวจการเลือก เขต4 จังหวัดลำปาง มาพบปะพูดคุยและปรึกษากับคณะครู กศน.อำเภอสบปราบ ณ กศน.อำเภแสบปราบวันที่ 7 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบวันที่ 6 เมษายน 2566 ข้าร่วมพีธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบวันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือน เมษายน 2566วันที่ 3-5 เมษายน 2566 นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อการบริการจัดการข้อมูลนักศึกษา ของสำนักงาน กศน.รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานครวันที่ 4 เมษายน 2566 ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ของสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม รร. เถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปางวันที่ 4 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลสมัย กศน.อำเภอสบปราบ ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 รายวันที่ 4 เมษายน 2566 ครู กศน.ตำบลนายางได้ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ต้น จำนวน 1 ราย ณ บ้านหนองวัวแดงวันที่ 3 เมษายน2566 ครู กศน.ตำบลสมัย ร่วมจิตอาสาสร้าวฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 เมษายน 2566 กศน.อำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 3 รายวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน จำนวน 12 ชั่วโมงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566วันที่ 29 มีนาคม 2566 admin อำเภอ จัดประชุมชี้แจงวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการงเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560วันที่ 29 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมขี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2560วันที่ 28 มีนาคม 2566 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดวันที่ 28 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566วันที่ 25 มี.ค.2566 ครูกศน.ตำบลนายางเข้าร่วมเวทีเชิดชูเกียรติบุคคล ครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้า วัด หน่วยงาน องค์กรวันที่ 25 มีนาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู นายเด่น กาดีวงศ์ ครู อาสาสมัครและนางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากรในด้านการแนะแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติดg
New Document

 

New Document