New Document
New Document


   
 


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯและ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมแจง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดบ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปืนเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้บรรณารักษ์ และครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ (อ่านแล้วทำ นำไปใช้) การประดิษฐ์โคมไฟทรงกระบอก ณ ตลาดสดชุมชนสบปราบวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง รับทราบแนวทางในการดำเนินงาน และรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี อันจะไปสู่การพัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาบันในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้ โดย ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง และบรรยายระบบยริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สกร.จังหวัดลำปาง โดยนายอุดม เอี่ยมฤทธิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปางเป็นประธาน ณ หอประชุมร่มไทร สถานบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที 20 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางวิลัยวรรณ​เทพ​อุด​เข้าร่วมประชุม​การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา​"หมู่บ้านรักษาศีล๕ขยายผลสู่​หมู่บ้านศีลธรรม" กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้นำครอบครัว/บุคคลต้นแบบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานในพิธี​ณ​วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ นายวรพจน์. ไชยพรม ครู นายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นางวิลัยวรรณ. เทพอุด ครู กศน.ตำบล สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท จังหวัดลำปางวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมทะเบียนระดับการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 8 พฤศจิกายน นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่่11/2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ โดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ พื้นที่ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้ารับการนิเทศ จากนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ในการติดตามการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง โดยได้นำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ รายงานผลการดำเนิน 1 ตำบล1นวัตกรรมและรายงานผลเรื่องการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และลงพื้นที่นิเทศ 1 อำเภอ 1 อาชีพ กลุ่มผ้าทอย้อมสีจากธรรมชาติ ณ บ้านน้ำหลง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นำโดยนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ ศกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู ศกร.ตำบลสมัยเข้าร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์บริบทของกลุ่มประกอบการผ้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในโครงการวิจัย การย้อมสีครั่งธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัย การจัดความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีครั่ง ณ กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง ศาลาประชาคมบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 2 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบได้ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติทีดี (ฺBest Practice) ของ สกร.อำเภอวังเหนือ โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมบ้านแม่รีสอร์ท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด กับกิจกรรมอ่านแล้วทำ นำไปใช้ การทำสวยดอก (กรวยดอกไม้) เพื่อนำไปไหว้พระในเทศกาลวันออกพรรษาที่จะมาถึงนี้ ณ สบปราบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบราบ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ณ ห้องประชุมอำเภอสบปราบ ชั้น2 อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูผู้สอนคนพิการ มอบสื่ออำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับ ผู้พิการ สกร.อำเภอสบปราบ ณ ตำบลสบปราบ ตำบลสมัย และตำบลนายางวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในว้นนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบและมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกคลิปวีดีทัศน์ ภาษาเพื่ออาชีพให้กับบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมกิจกรรมการรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นอำเภอสบปราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางวันที่ 5 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผอ.สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามอุทกภัย ศกร.อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จากเหตุการณ์ภัยน้ำท้วม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ในการปฎิบัติงานในพื้นที่และแนะแนวทางในการปฏิบัติหลังเกิดภัยพิบัติ ณ สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 28 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. เนื่องเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 26 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกรอบทิศทางการดำเนิยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ ณ อาคารฟ้าประทานพร ปางหลวงการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดลำปางวันที่ 25 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูสอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษา สกร.อำเภอแม่พริก เข้าสอบ จำนวน 4 คน ณ ห้อง E-Exam สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 22 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูสอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ และ สกร.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 10 คน ณ ห้อง E-Exam สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปางวันที่ 16 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ ได้แก่ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ 4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง และได้รับการนิเทศสนามสอบ Online โดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ผ่านทาง Facebook ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ และบรรณารักษ์ มอบป้ายร่วมโครงการกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดปาง ณ ร้านก้อยเสริมสวย บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ และร้านกีรติภัณฑ์ หมู่ที่ 14 บ้านสบปราบใต้ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบวันที่ 15 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) พร้อมให้คำปรึกษา คำชี้แนะแนวทางการทำงาน ให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางสาวเสาวนีย์ จินดา ครู สกร.อำเภอเสริมงาม และนายวรพจน์ ไชยรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เป็นคณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 14 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมอบรมนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีสุข ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทาง Facebook Live ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครู อาสาสมัคร สกร. พร้อมด้วยบุคลากร สกร .อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ปี 2566 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสมัยคณะสงฆ์ตำบลสมัย และ คณะสงฆ์อำเภอสบปราบ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนฯในระหว่างพรรษา ณ วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปางวันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมดด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ และเปิดป้าย สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมจัดนิทรรศการผลงาน ของ ครู กศน.ตำบล 4 ตำบล โดยมีนางประภาพร ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอสบปราบ เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 11 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร อำเภอสบปราบ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล 4 ตำบล นำนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมรับชม รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ ETV Channel เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบระดับชาติ N-NET ของนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (PA) เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินและใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใช้เพื่อดำรงหรือคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 และใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งข้าราชการตำแหน่งครู ต้องจัดทำข้อตกลงทุกปี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าว โดยมี นายสมชาย ฟองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีอาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ เป็นวิทยากร ณ เฮือนนพเก้า รีสอทร์ท อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียวเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดทำธรรมนูญต้านทุจริตอำเภอสบปราบภายใต้โครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต ในพื้นที่ตำบลนายาง โดยมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ระดับตำบล เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียวเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NTE ด้วยระบบ (Digital Testing) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบด้วยระบบ (Digital Testing) ผ่านทาง Youtube ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ เป็นวิทยากร ณ เฮือนนพเก้า รีสอทร์ท อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียวเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระดับอำเภอ (อำเภอสบปราบ) โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่15-16 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลแม่กัวะ จัดโครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digtal Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ หลักสูตร​12 ชั่วโมง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กัวะโดยได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ​ สกร.อำเภอสบปราบ​ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คนวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ (e-Commerce) : กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline หลักสูตร​12​ชั่วโมง​ ทั้งนี้ได้รับการนิเทศให้กำลังใจจากคณะนิเทศ​ สกร.อำเภอสบปราบ​ ณ กศน.ตำบลนายาง​ หมู่ 3 ตำบลนายาง​ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 30คนวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ การทำแซนด์วิชเพื่อสุขภาพ ​กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.00น. ณ วัดบ้านแพะ หมู่ 4 กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00-16.00น. ณ ศาลาบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 32 คนวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คนg
New Document

 

New Document