New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์        คนสบปราบได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงค์ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่

อัตลักษณ์        มีคุณธรรม  นำวิชาพัฒนาตน

เอกลักษณ์        สถานศึกษาพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี

พันธกิจ

1.       จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.       ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานภาคเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบอื่นๆ

3.       ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.    พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5.    พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New Document