New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

บุคลากร


 
 
 
   
  นายสุริยันต์ ปินเครือ
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ


 
 
นางพัชรินทร์ สอนดี
ครู กศน.ตำบล
  นางสาวเมทนี วงค์วัง
ครู กศน.ตำบล
 
 
นางวิลัยวรรณ   เทพอุด
ครู กศน.ตำบล
  นายวรพจน์ ไชยพรม
ครู
 
 
นายเด่น  กาดีวงศ์
ครูอาสาสมัครฯ
  นางสาวพันนอม ว่องไว
ครู กศน.ตำบล
 
 
นางสาวสุกัญญา   สุวรรณวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
  นายธีรพงศ์ หาญณรงค์
ครูผู้สอนคนพิการ
 
 
นางสาวไพรินทร์  อุ่นปัญญา
บรรณารักษ์
  นายพงศกร   ด้วงเขียว
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
  นางพิชญาพร วงศ์สอน
พนักงานบริการ
 

New Document