New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
   
  นายนเรศ  เตชะสืบ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
 
นายวัชรพงษ์ บุญจูบุตร
กรรมการ
  นายแก้ว ตาคำปัญญา
กรรมการ
 
 
นายสำเนียง   สะอาด
กรรมการ
  นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์
กรรมการ
 
 
นางอำไพ   ทินชัย
กรรมการ
  ร.ต.ต.ทัศน์  เมืองมา
กรรมการ
 
 
นายประวัติ  อินจันทร์
กรรมการ
  นายสุริยันต์ ปินเครือ
กรรมการ/เลขานุการ
 
 
 


New Document