New Document
New Document


ข้อมูลสถานศึกษา


 
 
 

 

 

ทิศทางการดำเนินงาน ของกศน.อำเภอเถินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

สถานที่ตั้ง

          เลขที่ 176/1  หมู่ที่  6  บ้านหนองบัว  ถนนพหลโยธิน  ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัด ลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52160 โทรศัพท์ 054-292344  โทรสาร  054-292344  Website nfethoen.com   สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง

 

 

 

สภาพภูมิประเทศ

         ตามลักษณะโครงสร้างของอำเภอเถินในทางธรณีวิทยาอำเภอเถินมีลักษณะประเทศเป็นก้นกระทะมีภูเขาสูงล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีที่ราบลุ่มตามบริเวณหุบเขาใกล้ลำห้วยและที่ราบลุ่มแม่น้ำวังซึ่งมีแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเถิน

 

 

สภาพภูมิอากาศ

จากสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งก้นกระทะจึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวตลอดปี ฤดูร้อน ร้อนจัด ฤดูหนาว หนาวจัด

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

      1.  อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่

      2.  อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย

 

 

สภาพทางการเกษตรกรรม

           ประชากรในเขตอำเภอเถินปลูกพืชหลักที่สำคัญคือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วลิสง มะนาว หอม  กระเทียม และส้มเกลี้ยง แหล่งน้ำที่สำคัญทางการเกษตร ได้แก่  แม่น้ำวัง  ห้วยแม่ปะ ห้วยแม่มอก  ห้วยแม่อาบ

 

 

ด้านประชากร

อำเภอเถินมีประชากร ( ณ วันที่ 30  กันยายน พ.ศ.2563 ) 59,743 คน แบ่งเป็นชาย 29,318 คน และหญิง  30,425 คน  ซึ่งแยกจำนวนประชากรในแต่ละตำบลได้ ดังนี้

 

ที่

ตำบล

จำนวน

หมู่บ้าน

ประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1.

ล้อมแรด

14

 7,071

 7,966

 15,037

เทศบาล

2.

เถินบุรี

14

 3,192

 3,442

 6,634

เทศบาล

3.

เวียงมอก

14

 5,189

 5,180

 10,369

เทศบาล

4.

แม่มอก

10

 2,642

 2,550

 5,192

เทศบาล

5.

แม่วะ

8

 2,754

 2,930

 5,684

อบต.

6.

แม่ปะ

10

 2,257

 2,271

 4,528

อบต.

7.

แม่ถอด

13

 3,365

 3,313

 6,678

อบต.

8.

นาโป่ง

12

 2,848

 2,773

 5,621

อบต.

รวมทั้งสิ้น

95

29,318

30,425

59,743

 

 

 

ด้านการปกครอง

          การปกครองส่วนภูมิภาคอำเถินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 95 หมู่บ้าน 

สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการปกครอง 2 รูปแบบ คือ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

- การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมี 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลล้อมแรด เทศบาลตำบล

            เวียงมอก เทศบาลตำบลเถินบุรีและเทศบาลตำบลแม่มอก

- การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่วะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง

 

ด้านการศึกษา

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล      จำนวน     8      แห่ง 
แหล่งเรียนรู้                                                จำนวน    56     แห่ง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา                              จำนวน    31     แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา                                       จำนวน    10     แห่ง
โรงเรียนเอกชน                                             จำนวน     3     แห่ง
วิทยาลัย                                                     จำนวน     2     แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอเถิน                   จำนวน     1     แห่ง
รวมทั้งสิ้น อำเภอเถิน มีสถานศึกษา                     จำนวน    111   แห่ง

 

New Document