New Document
New Document


   
 


กศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตร 10 ชั่วโมงกศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกในชุน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางกศน.อำเภอสบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การตัดตุงไส้หมู แก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบกศน.อำเภอสบปราบ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสบปราบ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตำบลนายาง บ้านแก่นหมู่ที่ 7ตำบลนายางอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางg
New Document

 

New Document