New Document
New Document


ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์        คนสบปราบได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงค์ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่

อัตลักษณ์        มีคุณธรรม  นำวิชาพัฒนาตน

เอกลักษณ์        สถานศึกษาพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี

พันธกิจ

1.       จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ

การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.       ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานภาคเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบอื่นๆ

3.       ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.    พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล

ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5.    พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

โดยยึดหลักธรรมภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New Document