New Document
New Document


   
 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง ความสำคัญ และความจำเป็นในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำเอกสารมาตรฐานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ สกร.อำเภอแม่เมาะประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ปาณิฉัตร รีสอร์ท ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถิน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถิน จังหวัดลำปางวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมพระบาท1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร. ในเขตภาคเหนือ ปี 2566 และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OOCC ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นระดับภาค ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ไชยพรม ครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.สบปราบโดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูุอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด หลักสูตร 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลสบปราบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน โดยมีนายวรพจน์ ไชยพรม ครู มานิเทศติดตามและให้กำลังใจในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2566 ครูกศน.ตำบลสมัย จัดโครงการ1 อำเภอ 1อาชีพ หลักสูตร ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ การทำกระเป๋าย่าม ณ บ้านน้ำหลง ตำบลสมัยะหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาววันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการจัดและพัฒนาด้านกระบวนการโครงงานรูปแบบ Active Learning และส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด้จพระสังฆราช สกลมหาสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 09.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นำคณะครู บุคลากร และนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอสบปราบ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานเปิดกล่าวโครงการ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 22-25 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลสมัย จัด​โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้ประดิษฐ์พวงหรีด หลักสูตร 20 ชั่วโมง ณ​ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คนวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ(ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาปลอดภัย เรื่อง...การหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ สกร.อำเภอสบปราบ) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ นำนักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมพัฒนา ร่วมกับภาตีเครือข่าย ณ บริเวณโรงเรียนบ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ได้รับการนิเทศจาก นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา และนายเกียรติศักดิ์ จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ได้นิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นสถานศึกษา เรื่อง ผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการยกผลสัมฤทธิ์ การสอบN-Net และการสอบปลายภาค ผลการดำเนินงาน 1 กศน.ตำบล 1 นวัตกรรม และ ผลการดำเนินงาน 1 กศน.ตำบล 1 อาชีพ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู นายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนชนและองค์กรชุมชน ณ หอประชุมปริยัติธรรม วัดหลวงสบปราบ ศน.สบปราบระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566 นายสริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.สบปราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้กระดาษสา โดยมีนางเสาวนีย์ คำแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยนายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้านิเทศกิจกรรม ณ ศาสาบ้านทุ่ง ตำบล อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันนที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยมีนายนิวัฒน์ ตันเตจ๊ะ ผู้ใหญ่บ้านอ้อ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายสริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้านิเทศ ณ ศาสาวัดบ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายสริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ ได้รับการนิทศติดตามและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน โดย นายสริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัคร กศน.พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลสมัย อำเภอสบปราบจังหวัดลำปางวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครู และบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบบ รับชมการถ่ายทอดสด งาน Open House และ พิธีเปิดป้ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเสวนา “กรมส่งเสริมการเรียนรู้กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านทางเพจ ETV Channel ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอสบปราบวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เวลา 08.30-16.00 น. จัดโดย ที่ทำการปกครองอำเภอฝ่ายความมั่นคงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูสอนคนพิการ ผู้รับผิดชอบงาน "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" จากสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน และขั้นตอนการดำเนินงาน "งานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมด้วยครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวเมทนี วงค์วัง ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลสบปราบ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับการนิเทศการเรียนการสอนจากนายวรพจน์ ไชยพรม ครู ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. สกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์​ปินเครือ​ครูชำนาญการ​ รักษาการในตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ​ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลนายาง​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุฌาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาไม้แดงหมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 3 มิถุนายน 2566 สปา.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาม 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารุนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับชมผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อ.สบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อ.สบปราบโดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานวันนที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟตำบลแม่กัวะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย บุคลากร ศสกร.อำเภอสบปราบ จัดทำกิจกรรม 5ส. บริเวณ ศสกร.อำเภอสบปราบวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอสบปราบพร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษา ศสกร.อำเภอสบปราบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ศสกร.อำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ครู ศสกร.อำเภอสบปราบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินฯ จากสำนักงาน กศน.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ คระครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นางสาวสุรพิชญา คำสา (น้องปิงปอง) นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร่วมประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงินภายหลัง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบลสมัย ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ ศส.ปชต. ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลือกตั้งและเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคระครู บุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นายวรเมธ เบน ตาวตา นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสบปราบ ที่ได้เสียชีวิตลง ณ ชุมชนบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสบปราบวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักการของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Facebook Liveวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการมนตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปรา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอสบปราบ ร่วมรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสบปราบ ณ ตำบลสบปราบ ตำบลสมัย ตำบลแม่กัวะ และตำบลนายางวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการศส.ปชต.อำเภอสบปราบ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนอำเภอสบปราบทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอสบปราบวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อ.สบปราบ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบมอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ เทพอุด ครูกศน.ตำบลนายาง พร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนายาง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใน มีความตระหนักถึงการเลือกตั้ง และร่วมกัน ให้ความรู้ เคาะประตูบ้านและเดินรณรงค์เชิญชวน พี่น้องตำบลนายางทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งg
New Document

 

New Document