New Document
New Document


   
 


วันที่ 28 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. เนื่องเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 26 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกรอบทิศทางการดำเนิยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ ณ อาคารฟ้าประทานพร ปางหลวงการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดลำปางวันที่ 25 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูสอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษา สกร.อำเภอแม่พริก เข้าสอบ จำนวน 4 คน ณ ห้อง E-Exam สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 22 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูสอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ทำการจัดสอบด้วยระบบ E-Exam ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ และ สกร.อำเภอเถิน เข้าสอบ จำนวน 10 คน ณ ห้อง E-Exam สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ และนายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำปางวันที่ 16 กันยายน 2566 สกร.อำเภอสบปราบ นำโดย นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอสบปราบ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบ ได้แก่ 1.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 3.โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ 4.โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง และได้รับการนิเทศสนามสอบ Online โดย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ผ่านทาง Facebook ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กัวะ และบรรณารักษ์ มอบป้ายร่วมโครงการกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดปาง ณ ร้านก้อยเสริมสวย บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ และร้านกีรติภัณฑ์ หมู่ที่ 14 บ้านสบปราบใต้ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบวันที่ 15 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) พร้อมให้คำปรึกษา คำชี้แนะแนวทางการทำงาน ให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางสาวเสาวนีย์ จินดา ครู สกร.อำเภอเสริมงาม และนายวรพจน์ ไชยรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เป็นคณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 14 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครู สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมอบรมนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีสุข ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทาง Facebook Live ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และนายเด่น กาดีวงศ์ ครู อาสาสมัคร สกร. พร้อมด้วยบุคลากร สกร .อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ปี 2566 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสมัยคณะสงฆ์ตำบลสมัย และ คณะสงฆ์อำเภอสบปราบ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนฯในระหว่างพรรษา ณ วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปางวันที่ 12 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมดด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ และเปิดป้าย สกร.อำเภอสบปราบ พร้อมจัดนิทรรศการผลงาน ของ ครู กศน.ตำบล 4 ตำบล โดยมีนางประภาพร ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอสบปราบ เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 11 กันยายน 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร อำเภอสบปราบ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล 4 ตำบล นำนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมรับชม รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ ETV Channel เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบระดับชาติ N-NET ของนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายวรพจน์ ไชยพรม ครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (PA) เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินและใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใช้เพื่อดำรงหรือคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 และใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งข้าราชการตำแหน่งครู ต้องจัดทำข้อตกลงทุกปี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าว โดยมี นายสมชาย ฟองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีอาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ เป็นวิทยากร ณ เฮือนนพเก้า รีสอทร์ท อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียวเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดทำธรรมนูญต้านทุจริตอำเภอสบปราบภายใต้โครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต ในพื้นที่ตำบลนายาง โดยมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ระดับตำบล เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียวเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ N-NTE ด้วยระบบ (Digital Testing) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบด้วยระบบ (Digital Testing) ผ่านทาง Youtube ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 โดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ เป็นวิทยากร ณ เฮือนนพเก้า รีสอทร์ท อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายพงศกร ด้วงเขียวเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระดับอำเภอ (อำเภอสบปราบ) โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่15-16 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลแม่กัวะ จัดโครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digtal Literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ หลักสูตร​12 ชั่วโมง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแม่กัวะโดยได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ​ สกร.อำเภอสบปราบ​ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คนวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลนายาง จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ (e-Commerce) : กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline หลักสูตร​12​ชั่วโมง​ ทั้งนี้ได้รับการนิเทศให้กำลังใจจากคณะนิเทศ​ สกร.อำเภอสบปราบ​ ณ กศน.ตำบลนายาง​ หมู่ 3 ตำบลนายาง​ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 30คนวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ การทำแซนด์วิชเพื่อสุขภาพ ​กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.00น. ณ วัดบ้านแพะ หมู่ 4 กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00-16.00น. ณ ศาลาบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 32 คนวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คนวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอสบปราบ ร่วมวางพวงหรีดและสวดอภิธรรมศพของอาจารย์สำเนียง สะอาด คณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ ณ บ้านสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ นำนักศึกษา กศน. ตำบลแม่กัวะร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กัวะพัฒนา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูร่วมกิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยครูและนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวิทยาศาสตร์ ณ วัดเจดีย์หลวง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ และวัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. - 12.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางวิลัยวรรณ​ เทพอุด​ ครู กศน.ตำบลนายาง​ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านวันแม่แห่งชาติ ​ณ กศน.ตำบลนายาง​ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 21 คนวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. - 12.00 น. นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวเมทนี วงค์วัง ครู กศน.ตำบลสบปราบ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเมล็ดผักสวนครัว ณ กศน.ตำบลสบปราบ อเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 15 คนวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้นางสาวไพรินทร์ อุ่นปัญญา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง และศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้มิวเซียมลำปาง (Museum Thailand) ซึ่งมีนางจิตราภรณ์ เทวะนา บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดทำห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมทำพวงดอกมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชูด้วยวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนายเด่น. กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ นำอาสาสมัคร กศน. ทั้ง 4 ตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสาสมัครฯ กศน. รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางวันที่ 7 สิงหาคม 2566นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อชี้แจง วางแผนการดำเนินงานของครูและบุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 7 สิงหาคม 2566นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายธีรพงศ์ หาญณรงค์ ครูสอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 7 สิงหาคม 2566นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Encouragement Hackathon 2023) หัวข้อ นวัตกรรมกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ และหัวข้อ เทคโนโลยีดิจิทัลกับการส่งเสริมการเรียนรู้ รับชมผ่านทาง Facebook Live ETV ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านเด่นนภา หมู่ที่ 13 ตำบลสมัย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คนวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสบปราบ (ก.บ.อ.สบปราบ) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอสบปราบ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสบปราบวันที่ 1​ สิงหาคม​ 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู​กศน.ตำบลนายาง​จัดกิจกรรม​โครงการ​พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ​ กิจกรรมการสร้างสุขเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ​ วิทยากรโดย​นางวิลัยวรรณ​ เทพอุด​ ครูกศน.ตำบลนายาง​ มีผู้เข้าร่วมจำนวน​ 68 คน​ ณ​ วัดชัยมงคล​ หมู่2​และวัดนาไม้แดง​หมู่​6​ ตำบลนายาง​ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายเกษม ใจจันทร์นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ คณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายเกษม ใจจันทร์นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลนายาง จัดกิจกรรม​การขับเคลื่อน​ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยมีนายสมจินต์​ ชุ่มอินจักร์​ กำนันตำบลนายาง​เป็นประธานและทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ​ศส.ปชต.ตลอดถึงการให้ความรู้หลักประชาธิปไตย​ในหลักสูตร พลเมืองคุณภาพ​ ณ กศน.ตำบลนายาง​ หมู่3​ ต.นายาง​ อ.สบปราบ จ.ลำปางวันที่ 27 กรกฎาคม2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ไชยพรม ครู และ นายเด่น กาดีวงศ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติจาก นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางวันที่ 26 กรกฎาคม2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมครูและบุคลากร ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดบ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง /นายพงศกร ด้วงเขียว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานวันที่24กรกฎาคม2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายนางพัชรินทร์ สอนดี ครู กศน.ตำบลสมัย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนาย เกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอสบปราบ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสมัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดบ้านจัว หมู่ที่ 9 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ โดยมอบหมายนายวรพจน์. ไชยพรม และคณะ นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ โดยมอบหมายให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และนำนักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงงานเตาน้ำมันรีไซเคิลวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ พร้อมด้วย ครู บุคลากร และนักศึกษา สกร.อำเภอสบปราบ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านแห่งงานเรียนรู้(OPEN HOUSE) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดป้าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ของ สกร.โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง และรับฟังบรรยาย มองหน้า แลหลัง กศน.ตำบลสู่ พรบ ส่งเสริมการเรียนรู้ พุทธศักราช 2566 โดยนายศุภกร ศรีศักดา อดีต ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขรางค์นครวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายสุริยันต์ ปินเครือ ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบปราบ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแม่กัวะ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 พื้นที่ตำบลแม่กัวะ จำนวน 2 หลัง ณ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางg
New Document

 

New Document